Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng Congngheaz.com (sau đây gọi là “trang web”), bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Chính sách Bảo mật của chúng tôi được đăng trên trang web và được kết hợp ở đây để tham khảo.

Thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ bất kỳ ai sử dụng, truy cập và / hoặc xem trang web. Công nghệ AZ (“công ty”, “tôi”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận những sửa đổi đó . Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ trang web để cập nhật.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi và cập nhật đó. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Việc bạn chấp nhận  Chính sách Bảo mật của chúng tôi  được kết hợp rõ ràng vào các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Việc bạn chấp nhận Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi được kết hợp rõ ràng vào các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng xem lại Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết thêm thông tin.

Website congngheaz.com của chúng tôi hoạt động dưới hình thức chia sẽ kiến thức và phi lợi nhuận, vì vậy chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước bạn đọc về tính xác thực thông tin và bản quyền.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài đăng, biểu trưng, ​​nhãn hiệu, đồ họa, tệp, tài liệu, dịch vụ, sản phẩm, video, âm thanh, ứng dụng, mã máy tính, thiết kế, tải xuống và tất cả thông tin khác tại đây (gọi chung là “ Nội dung ”) thuộc sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh, ngoại trừ bất kỳ nội dung nào của những người khác mà chúng tôi được phép sử dụng một cách hợp pháp. Bạn được cấp một giấy phép có thể thu hồi có giới hạn để in hoặc tải xuống Nội dung từ trang web cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, không thể chuyển nhượng, thông tin và giáo dục của riêng bạn trong khi đảm bảo nội dung đó không vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào các quyền.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, ăn cắp, sửa đổi, xuất bản, hiển thị, phân phối, tái sản xuất, lưu trữ, truyền, đăng, tạo tác phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, bán, cho thuê hoặc cấp phép bất kỳ phần nào của Nội dung cho bất kỳ ai, mà không sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn đồng ý tuân theo luật bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này.

NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP PHÁP TRANG WEB

Đối với bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào mà bạn tải lên, hiển thị, đăng, truyền, gửi, gửi email hoặc gửi cho chúng tôi trên trang web hoặc trên bất kỳ trang mạng xã hội nào của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của Nội dung đó hoặc được sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu của các quyền sở hữu trí tuệ đó ​​để sử dụng và phân phối Nội dung đó cho chúng tôi.

Bạn cấp cho chúng tôi và / hoặc cán bộ, nhân viên, người kế nhiệm, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai khác làm việc với chúng tôi quyền miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, không độc quyền và giấy phép để nhận dạng bạn, xuất bản, đăng, định dạng lại , sao chép, phân phối, hiển thị, chỉnh sửa, tái sản xuất bất kỳ Nội dung nào do bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi và trên bất kỳ trang web truyền thông xã hội nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn đồng ý không tải lên, hiển thị, đăng, truyền, phân phối, gửi, gửi email hoặc gửi cho chúng tôi trên trang web hoặc trên bất kỳ trang mạng xã hội nào của chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc nội dung-

(a) bất hợp pháp, vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác,

(b) nói xấu, lăng mạ, tục tĩu, thù hận, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, khiêu dâm, đe dọa,

(c) khuyến khích hoặc ủng hộ hành vi có thể cấu thành tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào,

(d) phân phối tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, bất kỳ loại phần mềm máy tính độc hại nào hoặc bất kỳ thông tin có hại nào khác mà pháp luật có thể kiện,

(e) bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của trang web, và

(f) gửi tài liệu không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc gây gián đoạn hoạt động của trang web. Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi có thể phục vụ như một đơn vị liên kết cho một số trang web của bên thứ ba này bằng cách cung cấp hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trên trang web; tuy nhiên, chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web của bên thứ ba này. Khi bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba và rời khỏi trang web này, bạn không còn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào được trình bày trên các trang web của bên thứ ba này. Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba này và bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các trang web của bên thứ ba này hoàn toàn là giữa bạn và bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba này.

CHẤM DỨT

Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối, xóa bỏ, hạn chế quyền truy cập của bạn, thu hồi và chấm dứt việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm bất kỳ hoặc tất cả Nội dung do bạn hoặc chúng tôi xuất bản bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Các Điều khoản và Điều kiện này cùng với Chính sách Bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với trang web này. Nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc, thảo luận, đàm phán hoặc đề xuất trước đây hoặc đương thời mà chúng tôi có thể đã có với bạn dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản.

Một phiên bản in của toàn bộ thỏa thuận này bao gồm Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính đối với trang web này ở mức độ tương tự và có hiệu lực tương tự như các hợp đồng và tài liệu kinh doanh khác được lưu giữ và được duy trì ở dạng in.

LIÊN HỆ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại theo email congngheaz.com@gmail.com hoặc tại đây