1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

 1. Các Hàm Thường Dùng Trong Php

  4/4/17 222 Xem 0 Trả lời
  Các Hàm Thường Dùng Trong Php ...
  Minh Phước

  Minh Phước
   
  Ban quản trị Quản Lý Cao Cấp

  Tham gia ngày:
  25/6/15
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  104
  Chia sẻ bài viết Facebook Bình luận 0
  Ở bài viết này mình xin được giới thiệu các bạn các hàm thường dùng trong PHP, mình sẽ phân loại ra là các hàm xử lý chuỗi và các hàm xử lý mảng và sẽ cập nhật liên tục mỗi khi mình cảm thấy dùng nhiêu trong công việc cũng như học tập:

  [​IMG]
  Các hàm thường dùng trong PHP
  Các hàm xử lý chuỗi trong PHP:
  – addcslashes ($str, $charList)
  Hàm này sẽ thêm dấu gạch chéo () đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $charList.
  – addslashes ( $str )
  Hàm này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, \) trong chuỗi $str.
  – stripslashes ($str)
  Hàm này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự \ trong chuỗi $str.
  – crc32 ( $str )
  Hàm này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành).
  – explode ( $delimiter , $string)
  Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter.
  – implode($delimiter, $piecesarray);
  Hàm này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi $delimiter.
  – ord ( $string )
  Hàm này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string.
  – strlen($string)
  Hàm này đếm số ký tự của chuỗi $string.
  – str_word_count($str)
  Hàm này trả về số từ trong chuỗi $str.
  – str_repeat( $str, int $n )
  Hàm này lặp chuỗi $str $n lần.
  – str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )
  Hàm này tìm kiếm và thay thế chuỗi.
  – md5( $str)
  Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5).
  – sha1($string)
  Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1).
  – htmlentities($str)
  Hàm này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể echo ra bên ngoài).
  – html_entity_decode($string)
  Ngược lại với htmlentities, hàm này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng.
  – htmlspecialchars( $string)
  Tương tự như htmlentities.
  – htmlspecialchars_decode($string)
  Tương tự như html_entity_decode.
  – strip_tags( $string, $allow_tags )
  Hàm này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags.
  – substr( $string, $start, $length )
  Hàm này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length.
  – strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )
  Tách một chuỗi bắt đầu từ $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi.
  – strpos($str, $chuoi_tim )
  Tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy.
  – strtolower($str);
  Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ thường.
  – strtoupper($string );
  Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ hoa.
  – ucfirst( $string )
  Chuyển ký tự đầu tiên chuỗi $string sang chữ hoa.
  – ucfirst( $string )
  Chuyển ký tự đầu tiên trong chuỗi $string sang chữ thường.
  – ucwords( $string )
  Chuyên từ đầu tiên trong chuỗi $string sang chữ hoa.
  – trim($string, $ky_tu);
  Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.
  – ltrim($string, $ky_tu);
  Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên trái.
  – rtrim($string, $ky_tu)
  Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên phải.
  – nl2br($string)
  Chuyển các ký tự xuống dòng “\n” thành thẻ.
  – json_decode($json, $is_array)
  Dùng để chuyển chuỗi dạng JSON sang các đối tượng mảng hoặc object. Nếu $is_array có giá trị false thì hàm sẽ chuyển một chuỗi $json thành một Class (object), ngược lại nếu $is_array có giá trị true thì sẽ chuyển chuỗi $json thành một mảng.
  – json_encode($array_or_object)
  Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng (classs) sang chuỗi dạng JSON.

  updating…  Các hàm xử lý mảng trong PHP:
  – array_change_key_case($array, $case)
  Chuyển tất cả các key trong mảng $array sang chữ hoa nếu $case = 1 và sang chữ thường nếu $case = 0. Ta có thể dùng hằng số CASE_UPPER thay cho số 1 và CASE_LOWER thay cho số 0.
  – array_combine($array_keys, $array_values)
  Trộn 2 mảng $array_keys và $array_values thành một mảng kết hợp với $array_keys là danh sách keys, $array_value là danh sách value tương ứng với key. Điều kiện là 2 mảng này phải bằng nhau.
  – array_count_values ( $array )
  Đếm số lần xuất hiện của các phần tử giống nhau trong mảng $array và trả về một mảng kết quả.
  – array_push(&$array, $add_value1, $add_value2, $add_value…)
  Thêm vào cuối mảng $array một hoặc nhiều phần tử với các giá trị tương ứng biến $add_value truyền vào.
  – array_pop(&$array)
  Xóa trong mảng $array phần tử cuối cùng và trả về phần tử đã xóa.
  – array_pad($array, $size, $value)
  Kéo dãn mảng $array với kích thước là $size, và nếu kích thước truyền vào lớn hơn kích thước mảng $array thì giá trị $value được thêm vào, ngược lại nếu kích thước truyền vào nhỏ hơn kích thước mảng $array thì sẽ giữ nguyên. Nếu muốn giãn ở cuối mảng thì $size có giá trị dương, nếu muốn giãn ở đầu mảng thì $size có giá trị âm.
  – array_shift(&$array)
  Xóa phần tử đầu tiên ra khỏi mảng $array và trả về phần tử vừa xóa đó.
  – array_unshift(&$array, $value1, $value2, …)
  Thêm các giá trị $value1, $value2, … vào đầu mảng $array.
  – is_array($variable).
  Kiểm tra một biến có phải kiểu mảng hay không, kết quả trả về true nếu phải và false nếu không phải.
  – in_array($needle, $haystackarray)
  Kiểm tra giá trị $needle có nằm trong mảng $haystackarray không. trả về true nếu có và flase nếu không có.
  – array_key_exists($key, $searcharray)
  Kiểm tra key $key có tồn tại trong mảng $searcharray không, trả về true nếu có và false nếu không có.
  – array_unique( $array )
  Loại bỏ giá trị trùng trong mảng $array.
  – array_values ($array )
  Chuyển mảng $array sang dạng mảng chỉ mục.
  updating…  Lời kết:
  Mình không thể liệt kê hết tất cả các hàm trong PHP được vì nó rất là nhiều, mình chỉ liệt kê 1 số hàm mình hay sử dụng mỗi khi làm việc, các bạn có thể vào đây để tìm thêm các hàm cần tìm. Chúc các bạn vui vẻ!

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ