1. Chào mừng Khách tham gia cộng đồng Android Việt Nam

topbigslide

Thêm nút Facebook Login bên dưới nút Sign Up Now

Để thêm nút Facebook Login bên dưới nút Sign Up Now. Bạn phải thiết lập Facebook Intergration trong

 1. King
  Để thêm nút Facebook Login bên dưới nút Sign Up Now. Bạn phải thiết lập Facebook Intergration trong ACP. Sau đó làm như sau:

  - Mở template login_bar_form tìm:
  <xen:if hascontent="true"> <ul id="eAuthUnit"> <xen:contentcheck> <xen:hook name="login_bar_eauth_items"> <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"> <xen:require css="facebook.css" /> <li><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin" tabindex="110"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></li> </xen:if> </xen:hook> </xen:contentcheck> </ul> </xen:if>
  - Thay bằng code sau:
  <xen:comment><xen:if hascontent="true"> <ul id="eAuthUnit"> <xen:contentcheck> <xen:hook name="login_bar_eauth_items"> <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"> <xen:require css="facebook.css" /> <li><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin" tabindex="110"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></li> </xen:if> </xen:hook> </xen:contentcheck> </ul> </xen:if></xen:comment>
  - Mở template sidebar_visitor_panel tìm:
  <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
  - Thêm xuống dưới đoạn code sau:
  <label for="FacebookLogin"><xen:if hascontent="true"><xen:contentcheck><xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"><xen:require css="facebook.css" /><div align="center"><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></div></xen:if></xen:contentcheck></xen:if></label

Bạn đang xem Zing.vn Mobile trên màn hình máy tính hoặc thiết bị trình chiếu mà giao diện này không hỗ trợ.

Chuyển về giao diện đầy đủ